ශ්‍රී සද්ධර්මය සුරක්ෂිත කොට අනාගත පරම්පරාවන්ට උරුම කර දීම සඳහා ත්‍රිපිටක සංරක්ෂණ පනතක් පැනවීම සුදුසු බවට ඉදිරිපත් වී තිබුණු ඉල්ලීම මත ත්‍රිපිටක සංරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කර ඇත.

මෙය පනතක් ලෙස සම්මත කර ගැනීමට පෙර මේ සම්බන්ධව අතිපූජ්‍ය මහා සංඝරත්නය සහ විද්වත් නිරීක්ෂණ ලබා ගැනීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව 2021.08.05 දින සිට 2021.08.07 දින දක්වා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී විද්වත් කමිටුවක් රැස් වෙන අතර මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන බාහිර පාර්ශවයන්ට තම අදහස් එම කමිටුවට ලිඛිතව ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙනු ලැබේ.

එබැවින් 2021.08.06 දින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන් මෙම විද්වත් කමිටුවට තම අදහස් ලිඛිතව ලබා දෙන මෙන් ආරාධනා කරනු ලැබේ.

 

 

ලේකම්

බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අංක 135, ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07

2021.07.27

 

නවතම දර්ශන