බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික  කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ආරක්ෂක සේවය, සනීපාරක්ෂක හා පිරිසිඳු කිරීමේ සේවයසඳහා

ලංසු ආරාධනය

  1. කොළඹ 07 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ අංක 135, ස්ථානයේ පිහිටි බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට පහත සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තැන විසින් යෝග්‍යතා පුර්ණ සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන්ට මුද්‍රා තබන ලද ලංසු සඳහා ආරාධනය කරනු ලැබේ.                                                                                                                                                                     ආරක්ෂක සේවය- 2021.09.01 දහවල් 12.00සිට 2022.09.01 දහවල් 12.00දක්වා කාලය සඳහා                                                 සනීපාරක්ෂක හා පිරිසිඳු කිරීමේ සේවය -2021.09.01සිට 2022.08.31දක්වා කාලය සඳහා
  2. ජාතික තරගකාරි මිල ගණන් ක්‍රමය යටතේ මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ.
  3. ලංසු ප්‍රධානය සඳහා පහත දැක්වෙන යෝග්‍යතා පුර්ණ නිර්ණායකයන්ට අනුගත විය යුතුය.

      (අ).  ආරක්ෂක සේවා සඳහා ලංසු ලේඛණ ලබා ගැනීමේ මූලික සුදුසුකම ලෙස,  රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලියාපදිංචි ආයතනයක් විය යුතුයි.

      (ආ) සනීපාරක්ෂක හා පිරිසිඳු කිරීමේ සේවය සඳහා ලංසු ලේඛණ ලබා ගැනීමට වලංගු ලියාපදිංචි  ආයතනයක් විය යුතුයි.

      (ඇ) ලංසු ලේඛණ ඇඟයීමේ දී, ලංසු ලේඛණ තුළ අඩංගු මූලික සුදුසුකම් ඇඟයීමට ලක් වේ.

      (ඈ). පසුගිය වසර 5 තුළ අවමයෙන් රුපියල් මිලියන 05 කට වැඩි වාර්ෂික ආදායමක් අදාළ සේවා සැපයීමෙන් සම්පුර්ණ කොට තිබීම.

 

  1. ආපසු නොගෙවන රු. 2000/= ක ගාස්තුවක් මුදලින් ගෙවා කොළඹ 07, ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ අංක 135 “දහම්පාය” ස්ථානයේ, බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයයේ ලේකම් වෙත යොමු කරනු ලබන අයඳුම්පතක් මඟින්, මෙයට කැමැත්තක් දක්වන ලංසුකරුවන්ට 07.20 දින සිට 2021.08.09 දින දක්වා සතියේ වැඩ කරන ඕනෑම දිනක පැය 09.00 සිට 3.00 දක්වා, සිංහල භාෂාවෙන් සකස් කරන ලද ලංසු ලියවිලි කට්ටලයක් මිල දී ගත හැකිය.

 

  1. සම්පූර්ණ කරන ලද ලංසු ලියවිලි ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලියුම් කවරයේ වම්පස ඉහල කෙලවරේ ආරක්ෂක සේවා සඳහා ලංසු කැඳවීම- 2021 යනුවෙන්ද සනීපාරක්ෂක හා පිරිසිදුකිරීමේ සේවය සඳහා ලංසු කැඳවීම- 2021 යනුවෙන් ද සඳහන් කර 08.10 දින 14.00 පැයට හෝ ඊට පෙර ලැබෙන සේ, මුද්‍රා තබන ලද ලංසු ඉහත සඳහන් ලිපිනයේ බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තැන වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීම හෝ කොළඹ 07, ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ  අංක 135 “දහම්පාය”  ස්ථානයේ බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික  කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ 3වන මහලේ ගිණුම් අංශයේ ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට බහාලීම හෝ කළ හැකි වේ.ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.ලංසු භාරගැනීම අවසන් වු විගස ඒවා විවෘත කරනු ඇත.මෙම ලංසු විවෘත කරන අවස්ථාවට ලංසුකරුවන්ට හෝ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්ට සහභාගි විය හැකිය.

 

  1. ලංසු ලියවිලි සම්මත ආකෘති යොදා ගනිමින්, මහ බැංකුව විසින් අනුමත කරන ලද වාණිජ බැංකුවකින් ලබාගත් රු. 25,000/= ක කොන්දේසි විරහිත ලංසු ඇපකරයක් හෝ ඒ හා සමාන මුදලකට ලබාගත් බැංකු අණකරයක් හෝ මුදලින් ගෙවන ලද ලංසු ඇපයක් සමග භාරදිය යුතුය. ලංසු භාරගැනීම අවසන් කළ දිනයේ සිට කැලැන්ඩර් දින 90 ක් ඉදිරියට එම ලංසුව වලංගු විය යුතුය.

 

  1. වැඩිමනත් තොරතුරු සදහා කරුණාකර කොළඹ 07 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ අංක 135“දහම්පාය” ස්ථානයේ බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික  කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ, ප්‍රධාන මූල්‍ය නිළධාරි දුරකථන අංක  011-2307673 හෝ 011- 2307674/94 දිගුව 308 ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකිවේ.

 

 

සභාපති                                                                                                                                                    දිනය:2021.07.20

අමාත්‍යංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව

බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික  කටයුතු අමාත්‍යාංශය “දහම්පාය”,ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත,

කොළඹ 07.

නවතම දර්ශන