දැක්ම / මෙහෙවර


දැක්ම

පරිත්‍යාගශීලි ස්ථාපකවරුන් විසින් මහා භාරකාරතැන කෙරෙහි තබන ලද විශ්වාසය තහවුරු කිරිම හා අර්ථලාභින්ගේ අරමුණු ඉටු කිරිම.


මෙහෙවර

දෙපාර්තමේන්තුව සතු සම්පත් හා හැකියාවන් අනුව ඉහළම සේවයක් සැලසෙන අයුරින් දෙපාර්ත‍මේන්තුව වෙත යොමු කෙරෙන භාර සහ මියගිය පුද්ගලයන්ගේ බුදල්, අර්ථලාභින්ද ඇතුළුව අදාළ සියළු පාර්ශවයන්ගේ තෘප්තිමත්භාවය සැලසෙන අයුරින් පරිපාලනය කිරිම.


අරමුණු

 1. 1918 අංක 04 හා 1934 අංක 01 දරණ පනත් මගින් සංශෝධිත, 1917 අංක 9 දරණ භාර ආඥා පනත ක්‍රියාත්මක කිරිම
 2. මහා භාරකාර ආඥා පනතේ 5 වන වගන්තිය යටතේ, මහා භාරකාරවරයා පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කිරිමේ වගකිමට බැඳි සිටි
  • භාරකරුවකුහෝ ආරක්ෂකභාරකරුවකු ලෙස
  • බාලවයස්කරුවකුගේ ආරක්ෂක භාරකරුවකු ලෙස.
  • සිහිවිකල් පුද්ගලයකුගේ දේපළ කළමණාරුවකු ලෙස
  • නිශ්චල දේපළ ගිවිසුම්ගත කළමණාකරුවකු ලෙස
  • විදේශගත වූ ශ්‍රීලාංකිකයකුගේ ඇටෝර්නි බලකරු ලෙස
  • සිවිල් නඩුවිධිවිධාන යටතේ ආරක්ෂකවරයකු ලෙස
  • අන්තිම කැමති පත්‍රයක් රහිත පුද්ගලයකුගේ අද්මිනිස්ත්‍රාසිකරුවකු ලෙස
  • අධිකරó ආඥාමත දේපළ රැස්කරන්නකු ලෙස
  • වරදකරුවකුව සිරගතවූවකුගේ දේපළ කළමනාකරුවකු ලෙස
  • ඕනෑම පුද්ගලයකුගේ අන්තිම කැමති පත්‍රයක් සුරක්ෂිත කරන්නකු ලෙස
  • පෞද්ගලික භාරයක ගිණුම් විමර්ශකයකු ලෙස කටයුතු කිරීම
 3. තවද, 1988 අංක 61 දරණ සංශෝධනයෙන් සංශෝධිත මහා භාරකාරආඥාපනතේ10 (අ) වගන්තියට අනුව,
  • විදේශයකදී මියයන සේවානියුක්තිකයන් වෙනුවෙන් ලැබෙන වන්දි මුදල් නීත්‍යානුකූල උරුමක්කාරයන් අතර බෙදාදීම ද,
 4. 1948.02.05 දින දරණ ප්‍රකාශයෙන් සංශෝධිත 1939 ආරක්ෂක (සතුරු ජාතීන් සමඟ වු වෙළෙඳ ගනුදෙනු) විධිවිධාන පනත යටතේ සතුරු දේපළ භාරව ක්‍රියා කිරිම
 5. 1944 අංක28 දරණවිහාරඉඩම් (වන්දි) ආඥාපනත ක්‍රියාත්මක කිරීම
 6. 1981 අංක 42 දරණ පනතින් සංශෝධිත, 1931 අංක 19 දරණ බෞද්ධ විහාර දේවාලගම් පනත යටතේ පැවරී ඇති කාර්යයන් ඉටු කීරීම
 7. තෙස්තමේන්තුනඩුසම්බන්ධයෙන්1993 අංක 14 දරණ පනතින් සංශෝධිත, සිවිල් නඩුවිධිවිධානසංග්‍රහයේ xxxviii පරිච්ඡේදය අනුව ක්‍රියාකිරීම
 8. 1973 අංක28 දරණ එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම් ආඥාපනත ක්‍රියාත්මක කිරිම.


නෛතික පසුබිම

1918 අංක 4 හා 1934 අංක 1 දරණ පනත් වලින් සංශෝධිත 1917 අංක 9 දරණ භාර අ‍ාඥා පනත මගින්ද, 1931 අංක 11, 1938 අංක 59 හා 1983 අංක 41 දරණ පනත් මගින් සංශෝධිත 1922 වර්ෂයේ අංක 1 දරණ මහා භාරකාර ආඥා පනත මගින්ද 1930 නොවැම්බර් මස 22 දින සිට ක්‍රියාත්මක වු මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය සඳහා ව්‍යවස්ථාපිත බලය ලැබි ඇත.

 

vesak3

Raharata Charika

 

නවතම දර්ශන