සේවාවන්

පසුගිය වසර 82 ක තුළ අප ඇප කැප වී ජාතියට සැලසූ සේවය මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව යනු හුදෙක් තවත් එක් දෙපාර්තමේන්තුවක් නොවේ . එය නුතන යුගයේ සමාජ සංවර්ධන අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව නවීකරණය වෙමින් පවතින, කැපවිමෙන් සේවා ඉටුකරන, මහජන සේවයට අප කැප වූ පොදු ජන ආයතනයකි. පසුගිය වසර 82 ක තුළ නිල කටයුතු ඉටු කිරීමෙන් මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව පොදු ජනතා ප්‍රසාදය දිනා ගැනීම අප දැරූ අවංක උත්සහය මල්එල ගැනිමකි.

එලදායී ලෙස සහ කාර්යක්ෂම ලෙස අවිවේකී පසුබිමක අගනා මහජන සේවාවක් ඉටු කිරීමෙහිලා දක්වන උනන්දුව නීතිරීති සහ රෙගුලාසි වලින් ඔබ්බට ගිය සත්කාරයකි. ස්වකීය වටිනා ධනය ඔවුන්ගේ පූර්ණ සෑහීමට හේතුවන පරිදි කළමනාකරණය කිරීමට විශ්වාසයෙන් යුතුව අප වෙත පවරා ඇති පුද්ගලයන්ගේ අරමුණු ඒ ආකාරයෙන් ම ඉටු කිරීම අපේ ප්‍රතිපත්තිය වේ.

ජීවිතය පුරා හරිහම්බ කර ගත් ධනය එසේ නැතහොත් තම පරම්පරාවෙන් හිමි වූ ධනය මුළුමනින්ම මහා භාරකාර තැන වෙත පවරා ඇති ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයන්ගේ අභිමතාර්ථ සාධනයෙහි ලා අප විසින් ඉටු කරනු ලබන සේවාවන් ලුහුඩින් වර්ග කර මෙසේ දැක්විය හැකි ය.

  1. වෛද්‍යාධාර, පුණ්‍යාධාර හා අසරණාධාර ලබා දිම
  2. ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය
  3. ආගමික කටයුතු නගාසිටුවීම
  4. කෘෂිකාර්මික දේපල පරිපාලනය
  5. විදේශීය වන්දි ගෙවීම
  6. පුද්ගලික භාර ස්ථාපකයින්ගේ අරමුණු ඉටුකිරීම

 

vesak3

Raharata Charika

 

නවතම දර්ශන