ප්‍රකාශන

පාලි අට්ඨ කතා සිංහල පරිවර්තන
අංකය පොතේ නම මිල රු.
01 ජාතකට්ඨකතා (i) 690.00
02 ජාතකට්ඨකතා (ii) 525.00
03 ජාතකට්ඨකතා (iii) 820.00
04 ජාතකට්ඨකතා (iv) 480.00
05 ජාතකට්ඨකතා (v) 525.00
06 ජාතකට්ඨකතා (vi) 625.00
07 ජාතකට්ඨකතා (vii) 980.00
08 ථෙර ගාථාට්ඨකතා (ii) 400.00
09 දීඝ නිකායට්ඨකතා(ii) 485.00
10 බුද්ධවංශට්ඨ කතා 430.00
11 ධම්ම සංගනීප්පකරනට්ඨ කතා 650.00
12 ඉතිවුත්තකට්ඨ කතා 685.00
13 සංයුක්ත නිකායට්ඨ කතා (i) 495.00
14 චරියාපිටකට්ඨ කතා 450.00
15 දීඝ නිකායට්ඨකතා(i) 720.00
16 ධම්මපදට්ඨ කතා (ii) 494.00
17 ඛුද්‍ධකපාඨ අට්ඨකතා 390.00
18 පටිසම්භිදා මග්ගට්ඨ කතා 885.00
19 මජ්‍ඣිමනිකායට්ඨ කතා(i) 475.00
20 අපදානට්ඨ කතා 775.00
21 සංයුක්ත නිකායට්ඨ කතා (ii) 475.00
22 සංයුක්ත නිකායට්ඨ කතා (iii) 975.00
23 සුත්තනිපාත අට්ඨකතා 835.00
24 විභංගට්ඨ කතා 394.00
25 ථෙරි ගාථාට්ඨ කතා (1) 625.00
26 සුත්තසංගහට්ඨ කතා 465.00
27 මජ්ඣිමනිකායට්ඨ කතා(ii) 525.00
28 නිද්දෙසට්ඨ කතා 840.00
29 පඤ්චප්පකරනට්ඨ කතා(i) 400.00
30 උදානට්ඨ කතා (පරමත්‍ථ දීපනි) 940.00
31 පඤ්චප්පකරනට්ඨ කතා(ii) 350.00
32 මජ්ඣිමනිකායට්ඨ කතා(iv) 390.00
33 පේතවත්‍ථු අට්ඨ කතා 400.00