වැඩසටහන්

දුෂ්කර විහාරස්ථාන සඳහා ආධාර ලබාදීම

 ආර්ථික වශයෙන් දැඩි දුෂ්කරතාවට මුහුණ දී ඇති ආගමික සිද්ධස්ථාන නඩත්තු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් බුද්ධශාසන  අමාත්‍යාංශය මූල්‍ය ආධාර සපයනු ලබයි. දුෂ්කර විහාරස්ථාන නගාසිටුවීමේ අරමුණින් එම විහාරස්ථාන සඳහා ආධාර ලබාදීම සිදුකරන අතර, ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම විහාරස්ථානයන්හි සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.