වැඩසටහන්

පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන

සදාචාර සම්පන්න ගුණගරුක සමාජයක් බිහිකිරීම උදෙසා දිවයින පුරා පිහිටි විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. ගමත් පන්සලත් එක්කරමින් සාරධර්ම සුරකින සදාචාරාත්මක ගුණ ගරුක සමාජයක් බිහිකිරීමට ගිහි, පැවිදි කණ්ඩායම්වලට තම කාර්යභාර්ය මැනවින් අවබෝධ කරදී, ඒ හරහා සමාජයේ වැදගත් පිරිස සේ සැලකෙන තරුණ පරපුර රටේ ආර්ථිකය මෙන්ම සමාජයීය හා ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය උදෙසා යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය මාර්ගය පෙන්වා දීම මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කරනු ලබයි.