වැඩසටහන්

අනුරාධපුර, කුරුන්දම්කුලම්, “රජරට චාරිකා නිවාසය”

අනුරාධපුර, කුරුන්දම්කුලමේ පිහිටා ඇති “රජරට චාරිකා නිවාසය” බුද්ධශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මඟින් අනුරාධපුරය ප්‍රදේශයේ විවිධ රාජකාරී කටයුතු සඳහා සහ අනුරාධපුර පූජා භූමිය වන්දනා කිරීමට පැමිණෙන රාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ සුවපහසුව පිණිස ඉතා සහනදාසී මිල ගණන් යටතේ නවාතැන් පහසුකම් ලබාදීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඉදිකර ඇත. වසරකට අධික කාල සීමාවක් තුළ රාජ්‍ය සේවකයින් විශාල ප්‍රමාණයකට පහසුකම් සලසා ඇති අතර ඉතා ප්‍රිමනාප නිවාඩු නිකේතනයක් ලෙස ප්‍රසිද්ධිය උසුලයි.