වැඩසටහන්

පූජා භූමි සංවර්ධන අංශය

පූජා භූමියක් ලෙස වෙසෙසින් හඳුන්වනු ලබන්නේ

  • ජාතික මට්ටමින් විශේෂිත වූද, වැදගත් වූ ද, පූජනීය ස්ථාන
  • ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් වැදගත් ස්ථානයක් ගන්නා පූජනීය ස්ථාන
  • පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක සහිත ඓතිහාසික වටිනාකම්වලින් යුක්ත පූජනීය ස්ථාන
  • ප්‍රාදේශීය වශයෙන් එක් එක් පූජනීය ඓතිහාසික ස්ථානයක් විසින් සිදු කරනු ලබන ආගමික හා සමාජයීය සේවාවන් පදනම් කරගෙන හඳුනාගනු ලබන පූජනීය ස්ථානයන් ය.

එවන් පූජා භූමි 1946 අංක 13 දරන නගර හා ග්‍රාම නිර්මාණ ආඥා පනත යටතේ ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබේ.

ඒ අනුව ආගමික වැදගත්කම, පුරාවිද්‍යාත්මක පාරිසරික වැදගත්කම, ඓතිහාසික වැදගත්කම, සංස්කෘතික වැදගත්කම, පාරිසරික වැදගත්කම, ආර්ථික හා සමාජයීය වැදගත්කම යන කරුණු ද සැලකිල්ලට ගනිමින් පූජනීය ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම මූල්‍යාධාර සපයනු ලැබේ.