වැඩසටහන්

විද්‍යාලංකාර ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව

බෞද්ධ අධ්‍යාපනයේ පුනර්ජීවනය උදෙසා පුරෝගාමී වූ විද්වත් සමූහයට, උපහාරයක් වශයෙන් ද ථෙරවාදී බුදුදහම ලොවට ප්‍රචලිත කිරීමේ බෞද්ධ අධ්‍යාපනික කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ද බෞද්ධ ප්‍රජාවට අවශ්‍ය අධ්‍යාපන පර්යේෂණ හැකියාවන්, පුහුණුවීම් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සපයන මධ්‍යස්ථානයක අවශ්‍යතාව ඉටු කිරිම අරමුණු කොටගෙනඅරම්භ කළ විද්‍යාලංකාර ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව ඉදිකිරීම, 2005 වර්ෂයේ සිට රජයේ අරමුදල් ආයෝජනය කර ඉදිකර එහි අවසන් අදියරට පැමිණ ඇත.

 මෙම නවීන සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව තුළ එකවර 1400කට පමණ අසුන්ගත හැකි නවීන අංගෝපාංගයන්ගෙන් සමන්විත ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයක්ද ආසන 400 පමණ ධාරිතාවයෙන් යුත් රැස්වීම් ශාලා 02කින්ද සාමාජිකයන් 350කට එකවර රැදී සිටිය හැකි ප්‍රදර්ශණ ශාලාවකින් සහ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවක තිබිය යුතු පහසුකම් වලට සමගාමීව වායු සමීකරණ පද්ධති, ගිනිනිවීම්, ආරක්ෂිත පද්ධති, ගබඩා, විශේෂ අමුත්තන්ගේ කුටි, ජලනළ පද්ධති, ජාලකරණ පද්ධති, පොදු ඇමතුම් පද්ධති, ගිලන් කුටි, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හා අභ්‍යන්තර හා බාහිර රථගාල  පහසුකම්වලින්ද සමන්විතය.

2005 වර්ෂයේදී ආරම්භ වූ මෙම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රධාන රේඛීය අමාත්‍යාංශ 02 ක් වන  නාගරික සංවර්ධන හා පූජාභූමි සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා බුද්ධශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ (පූර්ව බුද්ධශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ද ඇතුළුව) වසර 13 ක කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. ඒ ඒ අමාත්‍යාංශ විසින් එක් එක් වර්ෂවලදී ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට දැක්වූ දායකත්වය හා ප්‍රතිපාදන ලැබීම් හා වියදම් තත්ත්වය පහත දැක්වේ.