වැඩසටහන්

විද්‍යාලංකාර ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව

බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳව දෙස් විදෙස් භික්ෂූන් වහන්සේලා සහ ගිහි පිරිසට අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට අන්තර්ජාතික මට්ටමේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවක අවශ්‍යතාව සපුරනුවස් ආසන 1200 කින් සමන්විත අති නවීන සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවක් ලෙස පෑලියගොඩ පිරිවෙන් ප්‍රරිශ්‍රයේ මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදි කර ඇත. ප්‍රධාන සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවට අමතරව ආසන 400 බැගින් වූ කමිටු ශාලා දෙකකින්ද මෙය සමන්විත වේ. එවකට පැවති නාගරික සංවර්ධන පූජා භූමි සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ 2006 වර්ෂයේ දී මෙම ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇති අතර 2010 වර්ශයේදී අමාත්‍යාංශ සංශෝධනය වීම මත මෙම කාර්යය බුද්ධශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට පැවරී ඇත. මේ වන විට තුන්වන අදියර දක්වා වැඩ කටයුතු නිමවී ඇත.