වැඩසටහන්

නේපාලයේ ඇති වූ භූමිකම්පාවෙන් හානියට පත් ආගමික සිද්ධස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය

නේපාලයේ ඇති වූ දරුණු භූමිකම්පාවෙන් එරට පිහිටි ආගමික සිද්ධස්ථාන රාශියකට හානි සිදු වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව හා නේපාලය අතර පවතින දිගුකාලීන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික හා ඓතිහාසික සම්බන්ධතාවය සහ භූමිකම්පාවෙන් සිදු වී ඇති අති විශාල හානිය සැළකිල්ලට ගෙන එම සිද්ධස්ථාන එකක් හෝ කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකා රජයේ මැදිහත් වීමෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කර දීමට යෝජනා විය.

ඒ අනුව නේපාලයේ එලෙස හානියට පත් බෞද්ධ සිද්ධස්ථානයක් හා හින්දු කෝවිලක් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව එරට පිහිටි බෞද්ධ විහාරස්ථාන අතුරින් හානියට පත් වූ ස්වායම්බුනාත්හි ආනන්ද කුටි බෞද්ධ විහාරස්ථානය හා ලිලිට්පූර් හී රාතෝ මච්චින්ද්‍රනාත් හින්දු කෝවිල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට තෝරාගෙන ඇත. එම තෝරා ගැනීම පිළිබඳව එරට බලධාරීන්ගේ එකඟතාවය ඇතිව 2015 ජුනි 25 වන දින පැවැති භූමිකම්පාවෙන් හානියට පත් නේපාලය යළි ගොඩනැංවීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර ආධාර සමුළුවට ශ්‍රී ලංකාවේ දායකත්වය දැනුම් දී ඇත.

 

නේපාල ශ්‍රී ලංකා තානාපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වියදම් ඇස්තමේන්තුව අනුව ස්වායම්බුනාත්හී ආනන්දකුටි බෞද්ධ විහාරස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා නේපාල රුපියල් 203,617,620.00 (ශ්‍රී ලංකා රු.මි. 277) ක් ද රාතෝ මච්චින්ද්‍රනාත් හින්දු කෝවිල ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා නේපාල රුපියල් 50,000,000.00 (ශ්‍රී ලංකා රු.මි. 68) ක් ද වැය කිරීමට ආරම්භයේදී සැලසුම් කර තිබුණි.

2017.12.31 වන විට මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රු.මි. 245 ක් වෙන්කර තිබුණු අතර එදිනට සමුච්ඡිත පිරිවැය රු.මි. 179.50 කි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය විමසා බලන 12 වන මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීමේදී ව්‍යාපෘතියේ වැඩ නිම කිරීම සඳහා තවදුරටත් දැරීමට සිදුවන අතිරේක පිරිවැය රු.මි. 105.00 ක් ලබා ගැනීම සඳහා 2018.04.11 ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍යමණ්ඩල සංදේශය සඳහා දින අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී. ඒ අනුව මුළු ව්‍යාපෘති පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව රු.මි. 450 ක් වශයෙන් සංශෝධනය විය.