වැඩසටහන්

නේපාලය - ලුම්බිණි ලංකා විහාරය ආශ්‍රිත සංවර්ධන කටයුතු

නේපාලයේ ලුම්බිණි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ලුම්බිණි සල් උයන අවටින් සියලු බෞද්ධ රටවල් සඳහා එම රටවලට ආවේනික බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන ඉදිකිරීමට ඉඩකඩ ලබා දී ඇත. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ අනන්‍යතාව පිළිබිඹු වන ආකාරයේ විහාරස්ථානයක් ඉදිකිරීම සහ දඹදිව වන්දනා සඳහා ශ්‍රී ලාංකේය සහ වෙනත් බැතිමතුන්ට වන්දනා කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම විහාරස්ථානය ඉදිකර ඇත. වර්ග මීටර් 80x80 භූමි ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා වෙන්වී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා ලුම්බිණි සංවර්ධන භාරය යටතේ පාලනය වේ.