වැඩසටහන්

සිල් මාතා කුසලතා ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

බුද්ධශාසන  අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෙම ව්‍යාපෘතිය දිවයින පුරා විසිරී පැතිරී සිටින විවිධ වූ ආර්ථික, සමාජයීය සහ අධ්‍යාපන මට්ටම්වල සිටින සිල් මාතාවන්ගේ ධර්ම ඥානය හා කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද ව්‍යාපෘතියකි. මෙම වැඩසටහන මඟින් සිල් මෑණිවරුන් හට සමාජයීය, ශාසනික ක්‍රියාවන්හි වඩාත් ඵලදායී ලෙස අවශ්‍ය දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ.

ඊට අමතරව සිල් මාතා ආරවල භෞතික සම්පත් වර්ධනය කෙරෙහි ද අවධානය යොමු නරනු ලබන අතර ඒ සඳහා මූල්‍යමය ආධාර ලබාදීම සිදුකෙරේ.