වැඩසටහන්

ශාක්‍ය ජනපදය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

2017.03.30 වන දිනබුද්ධශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා ලයිට් ඔෆ් ඒෂ්‍රියා පදනම එක් ව අත්සන් කළ අවබෝධතා ගිවිසුමක් මත ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.මි. 500 ක ආයෝජනයක් කිරීමටත්, එය ගිවිසුම් අත්සන් කළ දින සිට වසර 03 ක් තුළ නිම කිරීමටත් ලයිට් ඔෆ් ඒෂීයා පදනම එකඟව ඇත. එහි කටයුතු විධිමත් ව කළමනාකරණය හා අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ශාක්‍ය රාජධානි භාරය පිහිටුවා ඇති අතර, භාරයෙහි භාරකරුවන් විසින් මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රගතිය සෑම මාස දෙකකට වරක් රැස්වෙන භාර රැස්වීමේ දී සමාලෝචනයට ලක් කෙරේ.