වැඩසටහන්

මතට තිත වැඩසටහන

 මතින් තොර සමාජයක් බිහිකිරීම සඳහා ජාතික මට්ටමින් සැලසුම් කරන ලද වැඩසටහන මතට තිත වැඩසටහනයි. 2007 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද මෙම වැඩසටහන බුද්ධශාසන  අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවා ඇති ජාතික මතද්‍රව්‍ය නිවාරණ ඒකකය මගින් පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපදේශකනත්වය මත ක්‍රියාවට නංවනු ලබයි.