නිතර අසන ප්‍රශ්න

 1. පූජනීය ස්ථාන වල සංවර්ධන කටයුතු සහා ආධාර ලබාගන්නේ කෙසේද?
  • අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා මගින් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය
 2. ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට පිටරට යාම සදහා වීසා නිර්දේශ ලිපිය ලබාගන්නේ කෙසේද?
  • මේ සදහා අදාල ඉල්ලුම් පත්‍රය බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක. ඒ සමග අදාල ලියවිලි සංවර්ධන අංශය වෙත යොමුකරන්න
 3. වාස වීසා ලබා ගැනීමට නිර්දේශ ලිපි ලබාගන්නේ කෙසේද?
  • අදාල ඉල්ලුම් පත්‍රය බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැක. ඒ සමග අදාල ලියවිලි සංවර්ධන අංශය වෙත යොමුකරන්න
 4. සාමණේර කැපකරු දායක ක්‍රමයට දායක වන්නේ කෙසේද?
  • බුද්ධශාසන අරමුදල 011 – 3158872 අමතා විස්තර ලබාගත හැක
 5. දුෂ්කර විහාරස්ථාන සදහා ආධාර ලබාන්නේ කෙසේද?
  • ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ නිර්දේශ සහිතව බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තුමේන්තුවට ඉල්ලීමක් කරන්න
 6. සාමණේර ආයතන ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද?
  • ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය සමග බුද්ධශාසන අරමුදලට ඉල්ලීමක් කරන්න
 7. විහාරස්ථානය පූජාභූමියක් ලෙස ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද?
  • ඒ සදහා පූජාභූමි අමාත්‍යාංශයෙන් 011 – 2307693  අමතා විස්තර ලබා ගත හැක
 8. දඹදිව චාරිකා අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?
  • බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා වෙත ලියාලදිංචිය සදහා ඉල්ලීම් ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම
 9. විදේශයන්ගෙන් ගෙන්වන පූජා භාණ්ඩ සදහා තීරුබදු නිදහස් කර ගන්නේ කෙසේද?
  • අදාල භාණ්ඩ වල නැව් ගත කළ බිල්පත් අමාත්‍යාංශය වෙත ඉල්ලීම් ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම