බාගැනීම්

වීසා අංශය

 1. විදේශීය (ගිහි/පැවිදි) පිරිස් සඳහා පැමිණීමේ වීසා හා වාස වීසා නිර්දේශ ලබාදීමේ ලිපි ලේඛන 
  • ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණීමේ වීසා ලබාගැනීම සදහා නිර්දේශ ලිපි ලබාගැනීම සදහා ඉදිරිපත් කළයුතු ලේඛන - Download
  • ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණීමේ වීසා ලබාගැනීම සදහා නිර්දේශ ලිපි ලබාගැනීමෙි අයදුම් පත්‍රය - Download
  • වාස වීසා දීර්ඝ කිරීමෙි නිර්දේශ ලිපි ලබාගැනීමෙි අයදුම් පත්‍රය - Download
  • ආරක්ෂක නිෂ්කාෂණ වාර්තාව ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කල යුතු අයදුම්පත්‍රය - Download

  වාස වීසා හා පැමිණීමේ වීසා ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය - Download

 2. මෙරට ස්වාමීන් වහන්සේලා විදේශ ගතවීමේදී ලබාදෙන වීසා නිර්දේශ ලිපිය සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන - Download

පූජා භූමි අංශය

 • නව ආගමික ස්ථානයක් ඉදිකිරීම හෝ පවත්වාගෙන යෑම පිණිස අවසර ලබා ගැනීම -Download
 • පූජාභූමි සංවර්ධන විස්තර පත්‍රිකාව-Download

බුදුපුත් සුරක්ෂා අංශය

 • බුදුපුත් සුරක්ෂා භික්ෂු රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ අයදුම්පත්‍රය-Download
 • බුදුපුත් සුරක්ෂා ‍වෛද්‍ය හා රෝහල් ගාස්තු හිමිකම් ඉල්ලුම් පත්‍රය -Download

අනෙකුත් බාගතකිරීම්

 • විහාරස්ථාන සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ඉල්ලීමේ අයදුම්පත -Download
 • දහම්පාසල් සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ඉල්ලීමේ අයදුම්පත - Download

ත්‍රිපිටක සංරක්ෂණ පනත

 • ත්‍රිපිටක සංරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත -Download

නව්‍ය පුවත්

නවතම දර්ශන