අනෙකුත් විස්තර:

ඕනෑම විස්තරක් දැනගැනීමට අප හා සම්බන්ධ වෙන්න

සම්බන්ධතා

ගරු. අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

නම හා තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස්  

පූජ්‍ය අග්‍රහැරේ කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ

ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය උපදේශක සහ අමාත්‍ය සම්බන්ධීකාරක
011 2303279 011 2307335 606

ඒ්.ඒම්.රත්නායක මහතා

පෞද්ගලික ලේකම්
011 2303279 011 2307335 602

නිතිඥ ‌ජෙනට් ජයවර්ධන මහතා

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011 2303283 011 2307335 604

‌මොහොමඩ් ෆර්සාන් මන්සූර් මහතා

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011 2307335 604

ජේ.යෝගරාජ් මහතා 

මාධ්‍ය ලේකම්
011 2300511  0112307335 605

රසංග ගුණරත්න මහතා

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
011 2303275 011 2307335 608

අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ විස්තර

නම හා තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස් දිගුව
මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන මහතා
ලේකම්
011 2307430 011 2307406 400
ආර්.පී.ආර්.අමරසිංහ මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
011 2303287 011 2307688  309
ඒම්.ඒන්.පී.ගුණරත්න මහත්මිය
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
011 2307403 011 2300513  402
ජී.ඒස්.කේ.සිල්වා මිය
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
011 2307673 011 2307691  301
යූ.ඒස්.‌කේ.‌දෙනාවත්ත මිය
‌ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ‌ලේකම් (පාලන)
011 2307399    304
කේ.‌කේ.කනේරු මිය
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

011 2307693

 011-2307405  406
රුචිර විතාන මහතා
අධ්‍යක්ෂ (පූජාභූමි)

011 2303294

 

 207
ඩබ්.ආර්.ගමගේ මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
011 2307699   212
එස්.කේ.දයානන්ද මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
ජී.ඒන්.මුණවීර මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
0112307673   303
ඒල්.වී.‌හෙට්ටිආරච්චි මහතා
සහකාර ලේකම් (පාලන)
 011 2307690    300
ඩබ්.ඒම්.ටී.‌කේ.ගුණවර්ධන
ගණකාධිකාරී
 011 2307689    302
ඩි. එස්. සුනිල් සමරසිංහ මහතා
පරිපාලන නිලධාරි
 011-2307402    305
පී.සිරිවර්ධන මහතා
‌ලේකම්තුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ‌ලේකම්
 011-2307905    410
 පාලන අංශය  011-2307988    306
 සංවර්ධන අංශය  011-2307405    405
 ගිණුම් අංශය     308
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය     215
 බුද්ධශාසන අරමුදල  011-2679969  011-3158874  501
 රජයේ විගණන අංශය  011-2307401    250
පූජා භූමි අංශය     207
‌තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය  011-2307095    506
පොදු දුරකථනය  011-2307694 011-2307674   
රජරට චාරිකා නිවාසය 026-2226556