සම්බන්ධතා

ගරු. අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

නම හා තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස් දුරකථන
ගරු. ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමා
බුද්ධශාසන හා වයඹ සංවර්ධන  අමාත්‍ය
011 2303285 011 2303275  

පද්මසිරි හපංගම මහතා

පෞද්ගලික ලේකම්
011 5979999 011 2303275 0775161359

පූජ්‍ය හුණුවිල සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රි සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේ

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011 2303270    0772342419

ආර්.වයි.ඩී.ජයසේකර මහතා

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011 2303283    0717340724

ශානක මාලියද්ද මහතා

මාධ්‍ය ලේකම්
011 2300511  0112307335

 0777315442

උපුල් ප්‍රියශාන්ත ජයකොඩි මහතා

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
011 2303275  0112303275  0718298023

අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ විස්තර

නම හා තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස් දිගුව
චන්ද්‍රප්‍රේම ගමගේ මහතා
ලේකම්
011 2307430 011 2307406 400
ජේ.ඒ.ඒ.එන්. කන්නංගර මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
011 2307690 011 2307688  300
හේමා ධර්ම වර්ධන මිය
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
011 2307403 011 2300513  402
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන) 011 3119876 011 2307399  
බි. ඒ. ප්‍රේමසිංහ මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)
අධ්‍යක්ෂ පුජාභූමි(සංවර්ධන)

011 2307693
011 2303294

 011-2307405  406,207
ආර්.එම්.ඩී.ඩී.රාජපක්ෂ මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

011 2307673

 011-2307691

 301
ජී.එන්.මුණවීර මිය
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
011 2307699   212
එස්.භාව්‍යා නිකපිටිය මෙය
සහකාර ලේකම් (පාලන)
 011 2307689    302
ජේ.එම්.කේ.ඩී.ජයසේකර
සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)
 011 2307409    407
ආර්.ඒ.එන්.ප්‍රියදර්ශණී
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
 011 5886666    403
ඩි. එස්. සුනිල් සමරසිංහ මහතා
පරිපාලන නිලධාරි
 011-2307402    305