අනෙකුත් විස්තර:

ඕනෑම විස්තරක් දැනගැනීමට අප හා සම්බන්ධ වෙන්න

සම්බන්ධතා

ගරු. අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

නම හා තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස්  දිගුව

පූජ්‍ය අග්‍රහැරේ කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ

ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය උපදේශක සහ අමාත්‍ය සම්බන්ධීකාරක
011 2303279 011 2307335 606

ඒ්.ඒම්.රත්නායක මහතා

පෞද්ගලික ලේකම්
011 2303279 011 2307335 602

නිතිඥ ‌ජෙනට් ජයවර්ධන මහතා

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011 2303283 011 2307335 604

මොහොමඩ් ෆර්සාන් මන්සූර් මහතා

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
  011 2307335 604

ජේ.යෝගරාජ් මහතා 

මාධ්‍ය ලේකම්
011 2300511  0112307335 605

රසංග ගුණරත්න මහතා

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
011 2303275 011 2307335 608

අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ විස්තර

නම හා තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස් දිගුව ජංගම/නිවස
මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන මහතා
ලේකම්
011 2307430 011 2307406 400 0714626146
ඒම්.ඒන්.පී.ගුණරත්න මෙය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
0112307690 0112307688  300 0718108718
ඩී.ඒන්.නානායක්කාර මයා
අතිරේක ලේකම් (ආගමික කටයුතු)
0112303297   500 0715388877
ජනක රණේපුර මයා
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
011 2307403 011 2300513 402 0718536699
ජී.ඒස්.කේ.සිල්වා මිය
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
011 2307673 011 2307691 301 0718698020
කේ.‌කේ.කනේරු මිය
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
011 2307693   406 0718179660
රුචිර විතාන මහතා
අධ්‍යක්ෂ (පූජාභූමි)

011 2303293

 

  0714243029
විමල්.ආර්.ගමගේ මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
011 2307699   212 0714484573
එස්.කේ.දයානන්ද මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
    403  0714399361
ජී.ඒන්.මුණවීර මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
0112307673   303 0718095900
ඒල්.වී.‌හෙට්ටිආරච්චි මහතා
සහකාර ලේකම් (පාලන)
011 2303287   307 0717780507
ඩබ්.ඒම්.ටී.‌කේ.ගුණවර්ධන
ගණකාධිකාරී
    308 0776753175
එම්.ඊ.ජේ.තිලකරත්න මයා
නීති නිලධාරී
       
ඒ.එස්.කේ.සේනාධීර මයා
ඉංජිනේරු
0112307409   407 0773706844
කේ.එම්.ජි.සී.පඥාරත්න මයා
සහකාර ලේකම්(කම්කරු සබඳතා)
0113100672     0716516323
චිත්‍රානි ජයසිංහ මිය
‌ලේකම්තුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ‌ලේකම්
011-2307905   410 0714719055
පාලන අංශය 011-2307988   306  
සංවර්ධන අංශය 011-2307405   405  
ආගමික කටයුතු අංශය 0112303297    500  
ගිණුම් අංශය     308  
පූජාභූමි අංශය 0113430448    501  
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය     215  
බුද්ධශාසන අරමුදල 0112303293      
රජයේ විගණන අංශය 011-2307401   250 250
‌තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය 011-2307095   506  
බුදුපුත් සුරක්ෂා අංශය 011-3430447      
රජරට චාරිකා නිවාසය 026-2226556      
ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ඒකකය 0115769730 0112303295     
ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලය 0112307178      
ආරක්ෂක අංශය     709   
පොදු දුරකථනය 011-2307694 011-2307674