නිලධාරීන්

  1. මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන මහතා
   ලේකම්
  2. ආර්.පී.ආර්.අමරසිංහ මිය
   අතිරේක ලේකම් (ආගමික කටයුතු)
  3. එම්.නාලිකා.පී.ගුණරත්න මෙය
   අතිරේක ලේකම් (පාලන)
  4. ජේ.සී.ජනක රණේපුර මහතා
   අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
  5. ජී.එස්.කේ.සිල්වා මිය
   ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
  6. යූ.එස්.කේ.දෙනාවත්ත මිය
   ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)
  7. ඩබ්.ටී.එච්.රුචිර විතාන මහතා
   අධ්‍යක්ෂ(පූජා භූමි හා බෞද්ධ කටයුතු)
  8. කේ.කේ.සී.කනේරු මිය
   අධ්‍යක්ෂ(සංවර්ධන)
  9. විමල් ආර්.ගමගේ මහතා
   ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
  10. ජී.එන්.මුණවීර මිය
   ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
  11. එස්.කේ.දයානන්ද මිය
   නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රම සම්පාදන)
  12. ඩබ්.එම්.ටී.කවිත් ගුණවර්ධන මහතා
   ගණකාධිකාරී
  13. එල්.වී.හෙට්ටිආරච්චි මහතා
   සහකාර ලේකම්(පාලන)
  14. ඒ.එස්.කේ.සේනාධීර මහතා
   ඉංජිනේරු
  15. එම්.ඊ.ජේ.තිලකරත්න මහතා
   නීති නිලධාරී

නවතම දර්ශන