අරමුණු

 • බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අයත් විෂය පථයෙන් බුද්ධශාසන හා ආගමික අංශයට හා එම අංශය යටතේ වන දෙපාර්තමේන්තු සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන්ට අයත් නීති හා අණපනත් වලට අදාළව ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරිම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම.
 • බුදුදහම සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම උදෙසා යෝග්‍ය වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම‚අධීක්ෂණය හා පසු විපරම් කිරීම.
 • අනෙකුත් ආගම් සුරක්‍ෂිතකොට පෝෂණය කිරීම සඳහා යෝග්‍ය වැඩසටහන් ව්‍යාපෘතීන් අමාත්‍යාංශය යටතේ වන අදාළ ආයතන මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා මෙහෙය වීම .
 • දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම.
 • පුජාභූමි සංරක්‍ෂණය හා සංවර්ධනය කිරීම.
 • විනාශවෙමින් පවතින පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම් වලින් යුත් ස්ථාන සංරක්ෂණය කොට සංවර්ධනය කිරීම.
 • බටහිර ලෝකයට ථේරවාදී නිර්මල බුදු දහම ගෙන යා හැකි ව්‍යක්ත‚ විනීත‚ විශාරද‚ බහුශ්‍රැත‚ ධර්මධර හා ධර්මානුකූල ප්‍රතිපත්ති වලින් හෙබි ධර්මදූත සඟරුවනක් බිහිකිරීමට අවශ්‍ය පරිසරය සැකසීම.
 • උත්තරීතර අනුශාසක මණ්ඩලයේ තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අන්තර්ජාතික වශයෙන් ථෙරවාද බුදු දහම ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කිරීම හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • නේපාලයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවට වෙන් කර දී ඇති ලුම්බිණි පූජා භූමිය සංරක්‍ෂණය කිරිම හා සංවර්ධනය කිරීම.
 • සියලු ජන කොටස්වලට තමා කැමති ආගමක් ඇදහීමට සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම.
 • විවිධ ප්‍රතිලාභ හා පොරොන්දු ලබාදෙමින් වෙනත් ආගම්වලට බඳවා ගැනීම වලක්වාලීම.
 • අනවසර ආගමික ස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම වලක්වාලීම.
 • මෙම අංශයට අදාල සියලුම ආයතනවල ක්‍රියාකාරිත්වය, නිරීක්‍ෂණ, මාර්ගෝපදේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම, විමර්ශණය කිරීම හා සියලු අධීක්‍ෂණයන්.

නව්‍ය පුවත්

නවතම දර්ශන