බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේ ඉතිහාසය

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධාගම ප්‍රවර්ධනය කරමින් බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳව බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවති අවධියක 1988 ජුනි මස 16 වැනි දින බෞද්ධ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නමින් එම කාර්යයන්ට අදාලව පළමුවතාවට අමාත්‍යාංශයක් ස්ථාපිත කර ඇත.

එසේ ස්ථාපිත වූ මෙම අමාත්‍යාංශය වරින් වර බුද්ධ ශාසන  අමාත්‍යාංශය, ආගමික කටයුතු හා සදාචාර වර්ධන අමාත්‍යාංශය,බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යනාදී වශයෙන් හඳුන්වා ඇති අතර පළමුව බෞද්ධ කටයුතු සඳහා පමණක් සීමා වූ නමුදු අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ  ක්‍රියාත්මක අනෙකුත්  ප්‍රධාන ආගම් ප්‍රවර්ධනයටද අදාලව ස්ථාපිත වී ඇත.

2010 අප්‍රේල් මස 30 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු  අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කර ඇති අතර ඒ යටතේ බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා මහාභාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වේ. අනතුරුව 2010 නොවැම්බර් 22 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් පූජාභූමි සැලසුම්කරණය හා සංවර්ධනය කිරීම යන කාර්යයන්ද  මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ඉහත දෙපාර්තමේන්තුවලට පැවරී ඇති අනෙකුත් සියළුම විෂයයන් හා එම ආයතනයන් අධීක්ෂණයද බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට පැවරී ඇත.

ඒ අනුව සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා ආගමික වටිනාකම් ජනතාව තුළ වර්ධනය කරනු පිණිස ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යපෘති සම්පාදනය ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 10 සහ 14 (i) (ඉ) වැනි වගන්ති මඟින් පවරා දී ඇති සියළුම ආගම් සඳහා වන අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරමින් 9 වැනි ව්‍යවස්ථාවෙහි විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි බුද්ධශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරීම උදෙසා යෝග්‍ය වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘතීන්  ක්‍රියාත්මක කිරීම ද මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී තිබු සුවිශේෂී කර්තව්‍යයන් ලෙස හැඳින්විය හැක.

ඉන්පසු 2015.01.18-I අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් නැවත වරක් බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය පිහිටු වන ලදී. මේ යටතේ බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පමණක් පිහිටු වූ අතර අනෙකුත් ආගම් වලට අදාල දෙපාර්තමේන්තු මෙම අමාත්‍යාංශයෙන් ඉවත් කරන ලදී. ඉන්පසු 2015 මහ මැතිවරණයෙන් පසු නැවත වරක් 2015.09.21 අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය නැවත වරක් ස්ථාපිත විය.

නව්‍ය පුවත්

නවතම දර්ශන