2020.02.10 දින බුද්ධශාසන සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ  ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන සර්ව ආගමික පාර්ශවයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදී. 72 වන ජාතික නිදහස් දිනය, නවම් පොහොය දිනය දිනය නිමිති කරගෙන මෙම වැඩසටහන පවත් වන ලදී.

   

 

vesak3

Raharata Charika

 

Latest Video