ත්‍රිපිටක සංරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධව 2021 අගෝස්තු මස 05,06 හා 07 යන තෙදින කොළඹ 07, බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ ජස්මින් ශාලාවේදී පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා පැවැත්වෙන විද්වත් කමිටු රැස්වීමේදී සාකච්ඡා වීමට නියමිත නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් නිකුත් කරන ලද නව කෙටුම්පත මේ සමග ඔබගේ අවධානය පිණිස පළ කර ඇත

මේ සඳහා ඔබගේ නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ ලිඛිතව 2021 අගෝස්තු මස 06 දින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා ශාලාව ඉදිරිපිට සිටින අපගේ නිලධාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර ඊට අමතරව This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. දරණ අමාත්‍යාංශ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට අගෝස්තු මස 05 වන දිනට පෙර යොමු කළ හැකි බව ද දන්වා සිටිනු ලැබේ.

ලේකම්                 

බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය                                                                                                                                                          

 

නව කෙටුම්පත බාගත කරන්න...

Latest Video