පවතින කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ පනවා ඇති සංචරණ සීමා හේතුවෙන් ප්‍රත්‍ය පහසුකම් නොලබන බෞද්ධ විහාරස්ථාන සඳහා රු. 5000/- ක වටිනාකමින් යුත් වියළි සලාක මල්ලක් ලබාදීමේ වැඩසටහනක්  බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශ මඟින් සංවිධානය කරන ලද අතර එම භාණ්ඩ මලු ලංකා සතොස ලිමිටඩ් ආයතනය මඟින් දිවයින පුරා පවතින ප්‍රත්‍ය පහසුකම් නොලැබෙන විහාරස්ථාන සඳහා මේ වන විට බෙදා හරිමින් පවතියි.

 

දැනට කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, කුරුණෑගල හා අනුරාධපුර යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා භාණ්ඩ මලු බෙදා දී ඇති අතර, II වන අදියර යටතේ ඉතිරි දිස්ත්‍රික්ක වල පහත වගුව පරිදි භාණ්ඩ මලු බෙදා හැරීමට නියමිතය‍.

                                                                  

අනු අංකය

දිස්ත්‍රික්ක

බඩු මලු ප්‍රමාණය

01.

ගාල්ල

233

02.

මාතර

135

03.

හම්බන්තොට

339

04.

මහනුවර

526

05.

මාතලේ

51

06.

නුවරඑළිය

156

07.

පොළොන්නරුව

72

08.

අම්පාර

261

09.

ත්‍රිකුණාමලය

55

10.

මඩකලපුව

14

11.

බදුල්ල

60

12.

මොණරාගල

55

13.

රත්නපුර

371

14.

කෑගල්ල

196

15.

පුත්තලම

405

                  එකතුව

2929

 

Latest Video