ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා කෙෂ්ත්‍රය වෙනුවෙන් අමිල මෙහෙයක් සිදුකල ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යාඥ පූජ්‍ය පත්බේරියේ ඥාණාලෝක හිමියන්ට නිවන් සුව ප්‍රාර්තනා කරමු

 

Latest Video