බුදුපත් සුරක්ෂා වැඩසටහන - 2020.10.01

 

බුදුපුත් සුරක්ෂා වැඩසටහනේ ආරම්භක පියවර වශයෙන් භික්ෂූන් වහන්සේලා පස් නමකට ගෙවීම් කටයුතු 2020.10.01 වප් පොහෝදින අරලියගහ මන්දිරයේදී අතිගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදි.

නම හිමිකම් අංකය ඉල්ලීම ප්‍රදානය කල මුදල
පූජ්‍ය කටුවන සෝමරතන හිමි BPS 00283 පෞද්ගලික රෝහලක
රෝහල් ගතවීම
රු.28 501
පූජ්‍ය නිකපොත චන්දජෝති හිමි BPS 00715 පෞද්ගලික රෝහලක
රෝහල් ගතවීම
රු.52 807
පූජ්‍ය දඹගහහේනේ ජිනානන්ද හිමි BPS 07194 පෞද්ගලික රෝහලක
රෝහල් ගතවීම
රු.94 800
පූජ්‍ය වැලිකඩ මුල්ලේ ජිනරතන හිමි BPS 01510 පෞද්ගලික රෝහලක
රෝහල් ගතවීම
රු.100 000
පූජ්‍ය ඌරලියේ විමලවංශ හිමි BPS 02146 පෞද්ගලික රෝහලක
රෝහල් ගතවීම
රු.100 000

   

ලේ දන් දීමේ වැඩසටහන - 2020.02.10

 

2020.02.10 දින බුද්ධශාසන සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ  ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන සර්ව ආගමික පාර්ශවයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදී. 72 වන ජාතික නිදහස් දිනය, නවම් පොහොය දිනය දිනය නිමිති කරගෙන මෙම වැඩසටහන පවත් වන ලදී.

   

 

vesak3

Raharata Charika

 

Latest Video